ИНСТИТУТ ПО РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

INSTITUTE OF REPRODUCTIVE HEALTH

За нас

"Институт по репродуктивно здраве" е юридическо лице с нестопанска цел. Сдружението е създадено през 2006 г., с председател проф. Станимир Кюркчиев.

 

prof  kurkprof  kurk Проф. С. Кюркчиев завършва медицина в Медицински Факултет, Медицински Университет, София през 1970 г., а през 1972 започва изследователска работа като имунолог в Институт по Микробиология при БАН. През периода 1974 – 1984 г работи като асистент в Катедрата по обща биология при Медицински Факултет, София. През 1984-1985 е на специализация в Клиника по акушерство и гинекология, Медицински Колеж на Хиого, Нишиномия, Япония, а след завръщането си е хабилитиран в Института по Биология и Имунология на Размножаването при БАН, където работи и понастоящем като завеждащ секция "Молекулярна имунология".

От 2002 год. проф. С. Кюркчиев е научен консултант на САГБАЛ "д-р Щерев", като в периода 2003 – 2006 е председател на Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве (БАСРЗ). От 2006 е председател на Института по Репродуктивно Здраве (ИРЗ).

Научните интереси на проф.С. Кюркчиев са насочени основно към имунология на репродукцията, автоимунните заболявания и стволови клетки. В тази област са публикувани 183 научни публикации с негово участие като автор или съавтор, съавтор е и в 3 монографии по имунология; участник и организатор на значителен брой научни прояви у нас и в чужбина. Като резултат на неговата научна дейност е бил "поканен професор" в Медицинкси Колеж Хиого, Япония и Университет "Д. Дидро" в Париж, Франция.

 

Предмет на дейност:

Предмета на дейност на сдружението е повишаване качеството на знанията, научните изследвания, професионалните умения и грижите за репродуктивното здраве в България.

 

Цели:

• разпространяване на знания за репродуктивното здраве сред българското общество;

• повишаване квалификацията на медицинските специалисти;

• разширяване на международните контакти между български и чуждестранни специалисти.

 

Средствата за осъществяване на поставените цели са чрез научна, учебна и организационна дейност, а именно:

 

Научна дейност:

а) осъществяване на консултации при планирането и провеждането на научни дейности в областта на диагностика и лечение на нарушения на репродуктивното здраве при човека – разработване на научни проекти, дисертации, публикации и др.

б) подпомагане, участие и организиране на научни срещи – конгреси, симпозиуми, дискусии, посветени на проблемите, свързани с репродуктивното здраве;

в) консултиране, координиране и участие в провеждането на изследвания на процеси, свързани с репродуктивното здраве;

 

Учебна дейност:

а) организиране и участие в мероприятия насочени към повишаване на квалификацията на лекари специалисти от системата на продължителното медицинско обучение;

б) организиране провеждането на специализирани лекционни курсове за акушер-гинеколози по избрани проблеми;

в) организиране на професионални срещи дискусии между студенти, специализанти и млади специалисти с изтъкнати специалисти от нашата страна и чужбина;

г) участие в подготовката на студенти и специализанти по акушерство и гинекология и регенеративна медицина, съгласно нормативните изисквания за провеждане на учебна дейност;

 

Организационна дейност:

а) осъществяване на активни професионални контакти с други неправителствени организации (Български Лекарски Съюз, Консорциум за Обществено Здраве, Дружество по акушерство и гинекология, Дружество по репродуктивна имунология, Асоциация по менопауза, Асоциация по гинекологична ендоскопия, БАСРЗ и др.) както и с лечебни заведения, доболнични медицински центрове и други научни институти;

б) поддържане на активни контакти и сътрудничество с държавни управленски органи с отношение към проблемите на репродуктивното здраве;

в) осъществяване и поддържане на връзки с международни организации като ESHRE, IFFS и подпомагане членството на български лекари;

г) осигуряване и улесняване на контакти между български специалисти и лечебни заведения от страни-членки на Европейския Съюз и други страни.